ประกาศผลการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี2562 ภายใต้โครงสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมือง

วันที่ประกาศ: 19/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

วันที่ประกาศ: 10/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณธกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษาของ สพป.อบ.3

วันที่ประกาศ: 10/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 9/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 18/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 15/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

วันที่ประกาศ: 13/07/2562 ผู้ประกาศ : นายเฉลิมพล สายหอม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม

วันที่ประกาศ: 09/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วันที่ประกาศ: 08/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ฌ.ส.อ. เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ประกาศ: 04/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด

วันที่ประกาศ: 19/06/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ: 06/06/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการใช้ NEW DLTV
แนะนำการ Download สื่อประกอบการสอน NEW DLTV

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH