welcome to UBON3


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 2/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การนิเทศติดตาม ข่าวสารทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมในการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรีระบาดของโรค โควิด-19 ตาม 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านสภาพแวดล้อม บริบททั่วไป และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้รับนิเทศ : นายยรรยง สินธ์ุงาม || โรงเรียน : บ้านดอนโด่ - โคกเลียบ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความพร้อมในโดยมีการจัดบริบท สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในการนี้ยังเสนอแนะให้โรงเรียนควรจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองที่มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้าของเด็กไว้ประจำชั้นอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ บัวงาม || โรงเรียน : บ้านราษฎร์เจริญ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและการจัดการศึกษา

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตาม 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างดียิ่ง

ผู้รับนิเทศ : นายวิทยา ใจบุญ || โรงเรียน : บ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2464


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน อำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่าโรงเรียนได้มีการดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มงวด มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสร้างความเข้าใจให้กับครู ผู้ปกครอง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและครูได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% คณะนิเทศติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตาม วPA

ผู้รับนิเทศ : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบานนาโป่งโพน || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน

ผู้นิเทศ : นายสุริยนต์ ไชยมาตร์

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีการจัดเตรียมและซื้อหนังสือเรียน /แบบฝึก / เครื่องเขียน / สื่ออุปกรณ์ / เครื่องแบบชุดนักเรียนพร้อมก่อนวันเปิดเรียน ด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางเรียนประจำวันให้แก่นักเรียนได้ตามปกติจัดตกแต่งห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)มีจุด คัดกรอง ลดเสี่ยง มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียน มีจุดคัดกรองวัดไข้และตรวจอาการก่อนเข้าในโรงเรียน มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รพ. สต เลี่ยงการติดเชื้อ ทุกคนในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างเหมาะสม มีการจัดระยะห่างทั้งในและนอกห้องเรียนปัญหา

ผู้รับนิเทศ : นายบุญยัง โพนกอเส็ง || โรงเรียน : ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีการจัดเตรียมและซื้อหนังสือเรียน /แบบฝึก / เครื่องเขียน / สื่ออุปกรณ์ / เครื่องแบบชุดนักเรียนพร้อมก่อนวันเปิดเรียน ด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางเรียนประจำวันให้แก่นักเรียนได้ตามปกติจัดตกแต่งห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)มีจุด คัดกรอง ลดเสี่ยง มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียน มีจุดคัดกรองวัดไข้และตรวจอาการก่อนเข้าในโรงเรียน มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รพ. สต เลี่ยงการติดเชื้อ ทุกคนในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างเหมาะสม มีการจัดระยะห่างทั้งในและนอกห้องเรียนปัญหา

ผู้รับนิเทศ : นายบุญยัง โพนกอเส็ง || โรงเรียน : ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม การประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : นักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตราการหลักป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด คุณครูติดตามการกลับมาเรียนของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้นักเรียนออกกลางคันอย่างใกล้ชิด

ผู้รับนิเทศ : นางศิริพร ผาจันทร์และคณะครูโรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) || โรงเรียน : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นต้นแบบโครงการกินสบายใจ ในการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ผู้รับนิเทศ : นายนคเรศ แสนทวีสุขและคณครูโรงเรียนบ้านดอนพันชาด || โรงเรียน : บ้านดอนพันชาด

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ได้ให้คำแนะนำคุณครูในเรื่อง 6 มาตรการหลัก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ รวมทั้งมาตรการการรักษาความสะอาดชั้นเรียน โตีะเรียน และการใช้อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้ใช้ร่วมกัน

ผู้รับนิเทศ : นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์ || โรงเรียน : บ้านหนองสองห้อง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการตรวจสอบคัดกรองรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เดินทางจากต่างพื้นที่ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูในแต่ละชั้น มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดสวยงาม จัดบรรยากาศและมุมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ และมีสื่อและป้ายนิเทศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการนำสื่อที่มีอยู่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน และได้ให้คุณครูแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายธงชัย สมมาตร์ || โรงเรียน : บ้านโนนยานาง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564เอกสารวิชาการ

เอกสารทางวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

by กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 21/08/2020

คำอธิบาย : กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
รายงานการนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : รายงานการนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ช่องเม็ก-โนนก่อ)


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

by กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 21/08/2020

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : รูปแบบการนิเทศ ICAREU UBON3 Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
สภาพและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงา


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

by นายพนม โภคทรัพย์, นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, น.ส.ธัญญาพร ดาวัลย์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด ๒๐๙ โรงเรียน


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by นายจักรเพชร สุริยะกมล, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้ ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Active Learning
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
แนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
เอกสารประกอบการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย : PBL (Project Approach)

by นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ , 21/08/2020

คำอธิบาย : คณาจารย์ที่ปรึกษา 1. ดร.บงกชกร ศุภเกษร สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. อ.ปิยาภรณ์ กังสดาล ผู้อำนวยการสาธิตปฐมวัย คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
คู่มือแนวการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือแนวการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 (ศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแนวทางในการดำเนินงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคลตลอดปีการศึกษา


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือคัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับสถานศึกษา

by นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือคัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษา

by นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

by นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
งานวิจัย

งานวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
งานวิจัย

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : บันทึกงานวิจัย


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019