welcome to UBON3


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 1/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การนิเทศติดตาม ข่าวสารทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านหนองผักแพว

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านนาโป่งโพน

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : บ้านป่ากุงใหญ่

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

-

ผู้รับนิเทศ : บ้านเดื่อสะพานโดม

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้

นักเรียนกล้าแสดงออก และอ่านออกเขียนได้ทุกคน

ผู้รับนิเทศ : ชั้นประถมศึกษาปีท่1 || โรงเรียน : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : 3409900640013

วันที่ : 15มิถุนายน2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้

นักเรียนกล้าแสดงออก และอ่านออกเขียนได้ทุกคน

ผู้รับนิเทศ : ชั้นประถมศึกษาปีท่1 || โรงเรียน : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : 3409900640013

วันที่ : 15มิถุนายน2564เอกสารวิชาการ

เอกสารทางวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

by กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 21/08/2020

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : รูปแบบการนิเทศ ICAREU UBON3 Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
สภาพและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงา


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

by นายพนม โภคทรัพย์, นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, น.ส.ธัญญาพร ดาวัลย์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด ๒๐๙ โรงเรียน


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by นายจักรเพชร สุริยะกมล, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้ ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานนิเทศการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ช่องเม็ก-โนนก่อ)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (โนนก่อ-ช่องเม็ก)
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Active Learning
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
แนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

by นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
งานวิจัย

งานวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
งานวิจัย

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : บันทึกงานวิจัย


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019