welcome to UBON3


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 1/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การนิเทศติดตาม ข่าวสารทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

จากการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนบ้านบากชุม สรุปผลการนิเทศ ดังนี้ (1) ด้านการบริหาร โรงเรียนดำเนินการเปิดเรียนในรูปแบบ on site ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเรียบร้อย กำหนดการสอนชดเชยในวันเสาร์ทั้งแบบ on site และ on hand จำนวน 11 วัน หากนักเรียนมีผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัว 14 วัน และหากมีการแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ให้ทางโรงเรียนปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้เหมาะสม และทำหนังสือแจ้งมายังเขตพื้นที่ได้รับทราบ (2) ด้านอาคารสถานที่ ในแต่ละห้องจัดโต๊ะ/เก้าอี้อย่า่งเพียงพอ ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย เน้นย้ำเพิ่มความลอดภัยในห้องเรียนให้มากขึ้นในเรื่องการเดินสายไฟ เพดานที่แตกหัก ได้กำชับให้ผู้บริหารแก้ปัญหาเรื่องฝนสาดเข้าห้องในฤดูฝน เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครู (3) ด้านครูผู้สอน ครูมีการเตรียมแผนฯ ในรายวิชาหลักที่ตนเองรับผิดชอบ ผลิตสื่อการสอนอย่างหลากหลาย มีการใ้สื่อ DLTV ประกอบการสอนในบางรายวิชา แนะนำให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล แนะนำให้ครูเน้นการอ่าน การคิด การเขียน ในทุกรายวิชา ชี้แนะให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ให้ครูนำเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพมาพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในแต่ละห้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา (4)ด้านสื่อ DLTV ได้ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่ชำรุดมาทดแทน ทำให้ทุกห้องเรียนมี TV ครบทุกชั้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต แนะนำให้เสริมการสอนด้วยสื่ออื่นทดแทน (5) ด้านการดำเนินการจัดสรรงบเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยทุกด้าน

ผู้รับนิเทศ : นายยงยุทธ นิลชัย และคณะครูโรงเรียนบ้านบากชุม || โรงเรียน : บ้านบากชุม

ผู้นิเทศ : 1340700159652

วันที่ : 14/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครูและผู้ปกครอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการสำรวจนักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโรค covid-19 เป็นระยะๆ โดยหากมีนักเรียนเข้าข่ายเสี่ยงจะให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLTV สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLTV พบว่า ได้มีการจัดหากล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมครบตามจำนวนห้องเรียน เนื่องจากกล่องรับสัญญาณบางส่วนใช้ไม่ได้ มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างครอบคลุม แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับหรือตกบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่สิ้นสุดของระบบไฟฟ้า ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ผู้รับนิเทศ : นายภราดร ดำกฤษฎา และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

ผู้นิเทศ : 1340700159652

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านโนนก่อได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครู แต่ไม่ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on site สลับกับ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการสำรวจนักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโรค covid-19 เป็นระยะๆ โดยหากมีนักเรียนเข้าข่ายเสี่ยงจะให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนกำลังเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLIT สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLIT โรงเรียนได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง ใช้ได้ 6 เครื่อง โทรทัศน์ 10 เครื่อง ใช้ได้ 7 เครื่อง มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1200 mbps สามารถใช้งานอย่างครอบคลุม ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี พบว่า ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ปัญหาอุปสรรค : (1) โรงเรียนขาดแคลนครูเอกปฐมวัย (2) เนื่องจากการเตรียมการอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โครงการที่รองรับยังไม่เรียบร้อยดี ทำให้การจัดเตรียมล่าช้า อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่เพิ่มเข้ามา (3) หลายห้องเรียนยังขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ที่อยู่ในสภาพี่ดีและเหมาะสมกับนักเรียน (4) ครูยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างเพียงพอ ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย ไม่เครียดกับการเรียนในปัจจุบันมากเกินไป แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน (5) ให้แต่ละห้องเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน

ผู้รับนิเทศ : ว่าที่ร้อยตรี จิรยุทธ์ บัวใหญ่ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนก่อ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านโนนก่อ

ผู้นิเทศ : 1340700159652

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านป่าเลาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on site สลับกับ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงโรค covid-19 ได้ให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLTV สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLTV ได้มีการจัดหากล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมครบตามจำนวนห้องเรียน เนื่องจากกล่องรับสัญญาณบางส่วนใช้ไม่ได้ มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างครอบคลุม แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับหรือตกบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่สิ้นสุดของระบบไฟฟ้า ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ผู้รับนิเทศ : สิบเอก เอกลักษณ์ ป้องกัน และคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเลา || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านป่าเลา

ผู้นิเทศ : 1340700159652

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านโคกเที่ยง

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านหนองผักแพว

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านนาโป่งโพน

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : บ้านป่ากุงใหญ่

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8เอกสารวิชาการ

เอกสารทางวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
รายงานการนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : รายงานการนิเทศ กำกับ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ช่องเม็ก-โนนก่อ)


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

by กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 21/08/2020

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : รูปแบบการนิเทศ ICAREU UBON3 Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
สภาพและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by สุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินงา


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

by นายพนม โภคทรัพย์, นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, น.ส.ธัญญาพร ดาวัลย์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด ๒๐๙ โรงเรียน


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

by นายจักรเพชร สุริยะกมล, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้ ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
รายงานการนิเทศการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การปฏิบัติงานนิเทศการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ช่องเม็ก-โนนก่อ)
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Active Learning
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
แนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021

Active Learning
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)

by Jessi Chaneewong, 21/04/2021คู่มือปฎิบัติงาน

คู่มือปฎิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
อื่นๆ
คู่มือแนวการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือแนวการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 (ศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

by นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแนวทางในการดำเนินงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคลตลอดปีการศึกษา


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือคัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับสถานศึกษา

by นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือคัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษา

by นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ, 21/08/2020

คำอธิบาย :


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

by นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : คู่มือปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
งานวิจัย

งานวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานทางวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
งานวิจัย

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : บันทึกงานวิจัย


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

by นายเฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
การใช้งานโปรแกรม PLC

by เฉลิมพล สายหอม,นายสุริยนต์ ไชยมาตร์, 21/08/2020

คำอธิบาย : การจัดการเรียนการสอนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564


ภาพปกเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ
วิทยาการคำนวณ

by เฉลิมพล สายหอม, 21/08/2020

คำอธิบาย : การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019