welcome to UBON3


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 1/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน