การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2564

เปิดระบบ 01/06/64 12:59


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  
  
ตอนที่ 2 ประเด็นการนิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อม

   1.ด้านการบริหาร   2.ด้านอาคารสถานที่

   3.ด้านครูผู้สอน

   4.ด้านอุปกรณ์ DLTV / DLIT และเทคโนโลยี   5.การใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ข้อเสนอแนะ