welcome to UBON3


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 2/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การนิเทศติดตาม ข่าวสารทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน อำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่าโรงเรียนได้มีการดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มงวด มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสร้างความเข้าใจให้กับครู ผู้ปกครอง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและครูได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% คณะนิเทศติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตาม วPA

ผู้รับนิเทศ : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบานนาโป่งโพน || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน

ผู้นิเทศ : นายสุริยนต์ ไชยมาตร์

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีการจัดเตรียมและซื้อหนังสือเรียน /แบบฝึก / เครื่องเขียน / สื่ออุปกรณ์ / เครื่องแบบชุดนักเรียนพร้อมก่อนวันเปิดเรียน ด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางเรียนประจำวันให้แก่นักเรียนได้ตามปกติจัดตกแต่งห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)มีจุด คัดกรอง ลดเสี่ยง มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียน มีจุดคัดกรองวัดไข้และตรวจอาการก่อนเข้าในโรงเรียน มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รพ. สต เลี่ยงการติดเชื้อ ทุกคนในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างเหมาะสม มีการจัดระยะห่างทั้งในและนอกห้องเรียนปัญหา

ผู้รับนิเทศ : นายบุญยัง โพนกอเส็ง || โรงเรียน : ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีการจัดเตรียมและซื้อหนังสือเรียน /แบบฝึก / เครื่องเขียน / สื่ออุปกรณ์ / เครื่องแบบชุดนักเรียนพร้อมก่อนวันเปิดเรียน ด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางเรียนประจำวันให้แก่นักเรียนได้ตามปกติจัดตกแต่งห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)มีจุด คัดกรอง ลดเสี่ยง มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียน มีจุดคัดกรองวัดไข้และตรวจอาการก่อนเข้าในโรงเรียน มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รพ. สต เลี่ยงการติดเชื้อ ทุกคนในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอย่างเหมาะสม มีการจัดระยะห่างทั้งในและนอกห้องเรียนปัญหา

ผู้รับนิเทศ : นายบุญยัง โพนกอเส็ง || โรงเรียน : ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม การประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : นักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตราการหลักป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด คุณครูติดตามการกลับมาเรียนของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้นักเรียนออกกลางคันอย่างใกล้ชิด

ผู้รับนิเทศ : นางศิริพร ผาจันทร์และคณะครูโรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) || โรงเรียน : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นต้นแบบโครงการกินสบายใจ ในการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ผู้รับนิเทศ : นายนคเรศ แสนทวีสุขและคณครูโรงเรียนบ้านดอนพันชาด || โรงเรียน : บ้านดอนพันชาด

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ได้ให้คำแนะนำคุณครูในเรื่อง 6 มาตรการหลัก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ รวมทั้งมาตรการการรักษาความสะอาดชั้นเรียน โตีะเรียน และการใช้อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้ใช้ร่วมกัน

ผู้รับนิเทศ : นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์ || โรงเรียน : บ้านหนองสองห้อง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการตรวจสอบคัดกรองรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เดินทางจากต่างพื้นที่ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูในแต่ละชั้น มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดสวยงาม จัดบรรยากาศและมุมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ และมีสื่อและป้ายนิเทศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการนำสื่อที่มีอยู่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน และได้ให้คุณครูแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายธงชัย สมมาตร์ || โรงเรียน : บ้านโนนยานาง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดสวยงาม จัดบรรยากาศและมุมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ และมีสื่อและป้ายนิเทศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ มีอุปกรณ์กล่องสื่อ DLTV ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้รับนิเทศ : นายอดุลย์ ผินโพธิ์ || โรงเรียน : บ้านดูกอึ่ง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการตรวจสอบคัดกรองรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เดินทางจากต่างพื้นที่ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูในแต่ละชั้น ได้ให้คำแนะนำคุณครูในเรื่อง 6 มาตรการหลัก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ รวมทั้งมาตรการการรักษาความสะอาดชั้นเรียน โตีะเรียน และการใช้อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้ใช้ร่วมกัน โรงเรียนมีความพร้อมเป็นอย่างมากในด้านต่างๆ มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ปรากฎเด่นชัด 1 คน จึงได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรวม พร้อมทั้งได้ส่งแบบฝึกการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ || โรงเรียน : บ้านหนองกอก

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดสวยงาม จัดบรรยากาศและมุมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ และมีสื่อและป้ายนิเทศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูในแต่ละชั้น ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการนำสื่อที่มีอยู่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน และได้ให้คุณครูแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายณฐวัฒน์ วันดี || โรงเรียน : บ้านเม็ก

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการนำสื่อที่มีอยู่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน และได้ให้คุณครูแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนด้วย คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

ผู้รับนิเทศ : นายอริยวุฒิ แก้วศรี || โรงเรียน : บ้านหนองบัวฮี

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการตรวจสอบคัดกรองรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เดินทางจากต่างพื้นที่ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำในการฝึกให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย

ผู้รับนิเทศ : นางสาวนิตยา เทพบุญตา || โรงเรียน : บ้านบัวทอง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการตรวจสอบคัดกรองรวบรวมข้อมูลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่เดินทางจากต่างพื้นที่ คุณครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทาง Line มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูในแต่ละชั้น มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ปรากฎเด่นชัด 1 คน จึงได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรวม พร้อมทั้งได้ส่งแบบฝึกการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำในการฝึกให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายทวี ประสมศรี || โรงเรียน : บ้านบัวแดง

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนักเรียนบางส่วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทางโรงเรียนได้มีการประชุมคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้มีการประเมินความพร้อมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด และโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุไว้ด้วย ในด้านอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น น่าอยู่ ห้องเรียนต่างๆ มีความพร้อมสำหรับนักเรียน และได้มีการจัดเว้นระยะห่างเป็นอย่างดี ได้ให้คำแนะนำคุณครูในเรื่อง 6 มาตรการหลัก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆ รวมทั้งมาตรการการรักษาความสะอาดชั้นเรียน โตีะเรียน และการใช้อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้ใช้ร่วมกัน โรงเรียนมีความพร้อมเป็นอย่างมากในด้านต่างๆ

ผู้รับนิเทศ : นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ || โรงเรียน : บ้านนาโพธิ์

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง 7 มาตรการเข้มงวด พร้อมกับมีแผนเผชิญเหตุด้วย มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน มีการจัดระยะห่างทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% มีจุดล้างมือเพียงพอสำหรับนักเรียน ห้องเรียนมีความสะอาดสวยงาม จัดบรรยากาศและมุมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ และมีสื่อและป้ายนิเทศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการนำสื่อที่มีอยู่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน และได้ให้คุณครูแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องสำหรับนักเรียน และมีการมอบน้ำยาทำความสะอาดสำหรับโรงเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว || โรงเรียน : บ้านเลิงบาก

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการรอง และ 7 มาตรการเข้มงวด มีจุดคัดกรองนักเรียน มีอ่างล้างมือเพียงพอ มีการเว้นระยะห่างในชั้นเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยดี ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูชั้นต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะบางชั้นต้องเพิ่มในเรื่องของสื่อภายในห้องเรียน และป้ายนิเทศในชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน และให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆตัว โดยการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนอกจากนี้ได้มีการมอบนำ้ยาทำความสะอาดให้กับทางโรงเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี || โรงเรียน : บ้านดอนงัว

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย 6 มาตรการหลัก มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน มีการเว้นระยะห่างในชั้นเรียน นักเรียนมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดล้างมือที่เพียงพอสำหรับนักเรียน จากการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนดูกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning คุณครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้

ผู้รับนิเทศ : นายสมชาย โสภา || โรงเรียน : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม การประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคุณครูใช้สื่อ DLTV บูรณาการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับนิเทศ : นายศิริศักดิ์ คำสาและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองโน || โรงเรียน : บ้านหนองโน

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตาม 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวปฏิบัติหลัก อย่างเคร่งครัด โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และมีการจัดบรรยากาศภาพในชั้นเรียนที่สะอาด สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ได้ส่งมอบสื่อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และได้เสนอแนะให้โรงเรียนต้องจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองที่มีขนาดเหมาะสมกับนักเรียน และเพียงพอในทุกระดับชั้นเรียนอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายอรรถยา พิบูลรตนธาดา (รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) || โรงเรียน : บ้านอ่างหินน้อย

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันในทุกระดับชั้น โรงเรียนจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตาม 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด โรงเรียนมีบริบทสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ในการนิเทศครั้งนี้ได้ส่งมอบสื่อสื่อ DLTV สำหรับโรงเรียน รวมทั้งกำชับให้โรงเรียนควรจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้นักเรียนในชั้นเรียนอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายภัทร์ธีนันท์ ภูมิลาวัลย์ || โรงเรียน : บ้านแขมเหนือ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมในการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 และนายพนม โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On - site ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียน การสอน ความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน จุดเด่น : นักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตราการหลักป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนน่ารู้ คุณครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

ผู้รับนิเทศ : นายพรภิรมย์ ประพรมและคณะครูโรงเรียนบ้านสำโรง || โรงเรียน : บ้านสำโรง

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน บริบทโดยทั่วไปมีความสะอาด ร่มรื่นมีความปลอดภัย รวมทั้งห้องเรียนมีความสะอาด และสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงไวรัสโควิด 19 ทั้ง 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้โรงเรียนได้จัดให้ใช้ประตูเข้าออกโรงเรียนเพียงทางเดียวเพื่อความสะดวกในการคัดกรอง และควรจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นางจุไรลักษณ์ ทองไสล || โรงเรียน : บ้านหนองคูณ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น มีการจัดสภาพแวดล้อม และบริบทในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา แต่โรงเรียนยังมีปัญหาในเรื่องของอาคารเรียน และห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ (ซึ่งในการขอก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ในช่วงดำเนินการ) โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้ง 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้โรงเรียนต้องจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นางนัฐฐานันท์ อารีพงษ์ || โรงเรียน : บ้านโนนคูณ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีบริบทภายในโรงเรียนที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ทั้ง 6 มาตรการหลัก , 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้กำชับให้โรงเรียนต้องจัดให้มีหน้ากากอนามัยสำรองไว้สำหรับนักเรียนในทุกชั้นเรียนอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นายประภาส ลาสุดตา || โรงเรียน : บ้านโนนกาหลง

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านดงดิบ มีข้าราชการครูได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 10 คน นักเรียนรับวัคซีน จำนวน 10 คน จุดเด่น การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะชีวิต ข้อเสนอแนะ คือ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และการดำเนินการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ผู้รับนิเทศ : นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา || โรงเรียน : บ้านดงดิบ

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ดำเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และดำเนินการตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จุดเด่น การจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยที่พัฒนาเด็กครบทุกด้าน เด็กกล้าแสดงออก และกิจกรรมสร้างสรรค์คนดี ข้อเสนอแนะ คือ การซ่อมแซม ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ สะอาด และการกำกับดูแลการใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ของนักเรียน

ผู้รับนิเทศ : นายศุภฤกษ์ อรรคชาติ || โรงเรียน : บ้านห้วยยาง

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ข้าราชการครูได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคน มีนักเรียนที่ได้รับวัคซีน จำนวน 12 คน จุดเด่น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ คือ การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ และการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนหลังเก่าที่รื้อถอน

ผู้รับนิเทศ : นายสุทธิศักดิ์ อรรคบุตร || โรงเรียน : บ้านทุ่งนาเมือง

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคน มีนักเรียนได้รับวัคซีน จำนวน 4 อีก 1 อายุไม่ถึง 12 ปี จุดเด่น มีห้องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ข้อเสนอแนะ คือ การซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ DLTV ให้สามารถใช้งานได้ทุกห้องเรียน

ผู้รับนิเทศ : นายเอกวิทย์ นนทสิน || โรงเรียน : บ้านคันท่าเกวียน

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ มีข้าราชการครู 18 คน ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 17 คน มีนักเรียนได้รับวัคซีน จำนวน 44 คน จุดเด่น ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นระเบียบสะอาด มีมุมสื่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน ข้อเสนอแนะ คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ผู้รับนิเทศ : นางอรทัย สกุลบุญสืบ || โรงเรียน : บ้านนาโพธิ์ใต้

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านซะซอม มีข้าราชการครู 2 คน ครูงบวิกฤต 1 คน ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 2 คน มีนักเรียนจำนวน 70 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อ.2-ป.6 จำนวน 8 ห้องเรียน จุดเด่น ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น ความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน คือ ต้องการครูเพิ่ม

ผู้รับนิเทศ : นายไมตรี ศรัทธาพันธ์ || โรงเรียน : บ้านซะซอม

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามความต้องการชุมชน ในวิถีชีวิตของชนเผ่าไทยบรู ที่เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ควรอนุรักษ์สืบสานชั่วลูกหลาน

ผู้รับนิเทศ : นายกรุงกฤษณ์ โทจันทร์ || โรงเรียน : เพียงหลวง ๑๒

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

จากการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนบ้านตามุยไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด 5 คน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 2 คน ฉีดวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 1 คน ส่วนอีก 2 คน ลาคลอด 1 คน และจองวัคซีนทางเลือกอีก 1 คน ส่วนนักเรียนไม่มีผู้ได้รับวัคซีน เนื่องจากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้ฉีด ข้อเสนอแนะ แนะนำครูรักษาการในการบริหารจัดการ ตามบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการโรเรียน และการดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยความร่วมมือของชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านช่วยคัดกรอง วัดอุณหภูมิหน้าประตูโรงเรียน และจัดเตรียมอ่างล้างมือ เจลล์ล้างมือ และหน้ากากผ้าไว้ให้นักเรียน ถ้านักเรียนไม่มีนำมาจากบ้าน

ผู้รับนิเทศ : นางสาวพัชรวดี หลงชิน || โรงเรียน : บ้านตาุมย

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายสุรชาติ การสอาด รอง ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยนายธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อม ในการบริหารและ การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนมีความในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยได้ดำเนินการตามประเด็นการนิเทศติดตามครบทุกประเด็น มีบุคลากรที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 17 คน นักเรียนรับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57 คน ท่านรองผอ.สพป.อบ.3 ได้เสนอแนะแนวทางการทำงานตามนโยบาย ผอ.สพป.อบ.3 ชัดเจน ง่าย ดี พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ผู้รับนิเทศ : นายมนตรี พันธ์จันทร์ || โรงเรียน : บ้านนาบัว

ผู้นิเทศ : นายธวัชชัย นวลศรี

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การดำเนินการตามจุดเน้นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอภิชัย หล้าสุดตา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดร.พิพัฒน์ กาลพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ดร.เฉลิมพล สายหอมและนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษา พบว่า 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนเชิงประจักษ์ โดยพัฒนาเป้นวงรอบที่ 2 ของนวัตกรรม PBL+S (โรงเรียนฐานนวัตกร) เผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้ 2. ผลการดำเนินการตามกิจกรรม "ห้องเรียนนักคิด" บรรลุตามจุดประสงค์กิจกรรมและเผยแพร่ผลงานได้ 3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 4. ผู้เรียนมีความสุข กระตือรือล้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้รับนิเทศ : ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน || โรงเรียน : บ้านโนนม่วงโนนจิก

ผู้นิเทศ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การดำเนินการตามจุดเน้นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอภิชัย หล้าสุดตา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดร.พิพัฒน์ กาลพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ดร.เฉลิมพล สายหอมและนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษา พบว่า 1. ผลการทดลองใช้ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย PBL+LW เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับเด็กเชิงประจักษ์ เผยแพร่แบะเป็นแบบอย่างได้ 2. ผลการดำเนินการตามกิจกรรม "ห้องเรียนนักคิด" บรรลุตามจุดประสงค์กิจกรรมและเผยแพร่ผลงานได้ 3. ผลการดำเนินการตามกิจกรรม "ลายมือสวยยกห้อง สื่อสารดี คิดเลขคล่องยกชั้น ปีที่ 2" บรรลุตามจุดประสงค์กิจกรรม เผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้ 4. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนสุขภาวะ

ผู้รับนิเทศ : ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน || โรงเรียน : บ้านเอือดใหญ่

ผู้นิเทศ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การดำเนินการตามจุดเน้นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอภิชัย หล้าสุดตา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดร.พิพัฒน์ กาลพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ดร.เฉลิมพล สายหอมและนายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษา พบว่า 1. ผลการดำเนินการตามกิจกรรม "ห้องเรียนนักคิด" บรรลุตามจุดประสงค์กิจกรรมและเผยแพร่ผลงานได้ 2. ผลการดำเนินการตามกิจกรรม "ครูนวัตกร" บรรลุตามจุดประสงค์กิจกรรม เผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้ 3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ด้านกายภาพและด้านวิชาการ

ผู้รับนิเทศ : ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน || โรงเรียน : บ้านงิ้ว

ผู้นิเทศ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

การนิเทศติดตามความพร้อมโรงเรียนบ้านคำไหล ร่วมกับนายอาลุน เนียมไทยสงค์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 และนายพีรกฤต เคลือลุนทีรยุทธ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3 ด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ห้องเรียนเพียงพอ ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น แนะนำให้โรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับกรณีนักเรียนทำหาย หรือชำรุดระหว่างวัน

ผู้รับนิเทศ : นายทศวรรษ สายแวว และคณะครู || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านคำไหล

ผู้นิเทศ : นายเฉลิมพล สายหอม

วันที่ : 10/11/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพร้อมในการบริหาร และการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนบ้านดอนก่อ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite โดยนักเรียนมาเรียนพร้อมกันหมด บริบทสภาพแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่น รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรง COVID-19 ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 แนวปฏิบัติ (Sandbox Safety Zone in school) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : นายประยงค์ ชุมภูแสน || โรงเรียน : บ้านดอนก่อ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

จากการนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนบ้านบากชุม สรุปผลการนิเทศ ดังนี้ (1) ด้านการบริหาร โรงเรียนดำเนินการเปิดเรียนในรูปแบบ on site ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเรียบร้อย กำหนดการสอนชดเชยในวันเสาร์ทั้งแบบ on site และ on hand จำนวน 11 วัน หากนักเรียนมีผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัว 14 วัน และหากมีการแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ให้ทางโรงเรียนปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้เหมาะสม และทำหนังสือแจ้งมายังเขตพื้นที่ได้รับทราบ (2) ด้านอาคารสถานที่ ในแต่ละห้องจัดโต๊ะ/เก้าอี้อย่า่งเพียงพอ ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย เน้นย้ำเพิ่มความลอดภัยในห้องเรียนให้มากขึ้นในเรื่องการเดินสายไฟ เพดานที่แตกหัก ได้กำชับให้ผู้บริหารแก้ปัญหาเรื่องฝนสาดเข้าห้องในฤดูฝน เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครู (3) ด้านครูผู้สอน ครูมีการเตรียมแผนฯ ในรายวิชาหลักที่ตนเองรับผิดชอบ ผลิตสื่อการสอนอย่างหลากหลาย มีการใ้สื่อ DLTV ประกอบการสอนในบางรายวิชา แนะนำให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล แนะนำให้ครูเน้นการอ่าน การคิด การเขียน ในทุกรายวิชา ชี้แนะให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ให้ครูนำเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพมาพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในแต่ละห้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา (4)ด้านสื่อ DLTV ได้ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่ชำรุดมาทดแทน ทำให้ทุกห้องเรียนมี TV ครบทุกชั้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต แนะนำให้เสริมการสอนด้วยสื่ออื่นทดแทน (5) ด้านการดำเนินการจัดสรรงบเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยทุกด้าน

ผู้รับนิเทศ : นายยงยุทธ นิลชัย และคณะครูโรงเรียนบ้านบากชุม || โรงเรียน : บ้านบากชุม

ผู้นิเทศ : นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์

วันที่ : 14/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครูและผู้ปกครอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการสำรวจนักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโรค covid-19 เป็นระยะๆ โดยหากมีนักเรียนเข้าข่ายเสี่ยงจะให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLTV สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLTV พบว่า ได้มีการจัดหากล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมครบตามจำนวนห้องเรียน เนื่องจากกล่องรับสัญญาณบางส่วนใช้ไม่ได้ มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างครอบคลุม แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับหรือตกบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่สิ้นสุดของระบบไฟฟ้า ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ผู้รับนิเทศ : นายภราดร ดำกฤษฎา และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

ผู้นิเทศ : นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านโนนก่อได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครู แต่ไม่ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on site สลับกับ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการสำรวจนักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงโรค covid-19 เป็นระยะๆ โดยหากมีนักเรียนเข้าข่ายเสี่ยงจะให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนกำลังเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLIT สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLIT โรงเรียนได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง ใช้ได้ 6 เครื่อง โทรทัศน์ 10 เครื่อง ใช้ได้ 7 เครื่อง มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1200 mbps สามารถใช้งานอย่างครอบคลุม ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี พบว่า ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ปัญหาอุปสรรค : (1) โรงเรียนขาดแคลนครูเอกปฐมวัย (2) เนื่องจากการเตรียมการอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โครงการที่รองรับยังไม่เรียบร้อยดี ทำให้การจัดเตรียมล่าช้า อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่เพิ่มเข้ามา (3) หลายห้องเรียนยังขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ที่อยู่ในสภาพี่ดีและเหมาะสมกับนักเรียน (4) ครูยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างเพียงพอ ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย ไม่เครียดกับการเรียนในปัจจุบันมากเกินไป แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน (5) ให้แต่ละห้องเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน

ผู้รับนิเทศ : ว่าที่ร้อยตรี จิรยุทธ์ บัวใหญ่ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนก่อ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านโนนก่อ

ผู้นิเทศ : นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านป่าเลาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ด้านบริหาร พบว่า มีการดำเนินการจัดประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ จัดทำปฏิทินประจำภาคเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ทุกระดับชั้น มีการจัดสอนชดเชยแบบ on site สลับกับ on hand ในวันเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 11 วัน โดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่เสี่ยงโรค covid-19 ได้ให้กักตัว 14 วัน และเรียนแบบ on-hand แทน ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องอื่น ๆ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการดูแล เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ครูมีการจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้หลักของตนเอง มีตารางสอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อ DLTV สอนในบางรายวิชา ด้านอุปกรณ์ DLTV ได้มีการจัดหากล่องรับสัญญาณเพิ่มเติมครบตามจำนวนห้องเรียน เนื่องจากกล่องรับสัญญาณบางส่วนใช้ไม่ได้ มีการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างครอบคลุม แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับหรือตกบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่สิ้นสุดของระบบไฟฟ้า ด้านการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาตามจุดประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสมเรียบร้อยทุกด้าน ข้อเสนอแนะ : (1) ให้ทางโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด (2) ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างสบายใจ รู้สึกปลอดภัย แนะนำให้ครูเตรียมห้องเรียนให้พร้อมกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้ครูส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ครูควรมีสมุดนิเทศชั้นเรียนในแต่ละห้อง (3) ธุรการโรงเรียนควรติดตามหนังสือแจ้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงที (4) โรงเรียนควรออกแบบระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน และดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นรูปแบบการนิเทศภายในและจัดทำคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ผู้รับนิเทศ : สิบเอก เอกลักษณ์ ป้องกัน และคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเลา || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านป่าเลา

ผู้นิเทศ : นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์

วันที่ : 06/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

ข้อค้นพบ : โรงเรียนบ้านโนนก่อได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว และแบ่งงานรับผิดชอบในแต่ละด้าน ขณะนี้โรงเรียนได้เริ่มปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ได้ให้แต่ละห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม โรงเรียนมีการจัดทำรายงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ต่อยอดจากการประเมินระดับ 2 ดาว รูปเล่มรายงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ด้านนักเรียน ได้เน้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมโฮมรูม การบูรณาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ด้านครูและผู้บริหาร ได้มีการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามเกณฑ์การตรวจสอบในแต่ละรายการประเมิน ข้อเสนอแนะ : 1)ให้โรงเรียนวางแผนเลือกสถานที่รับการประเมิน โดยออกแบบสถานที่ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวอย่างโรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้ว จัดเตรียมลำดับขึ้นตอนพิธีการดำเนินการให้เหมาะสม 2) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ควรจัดทำเป็น 5 บท ตามรูปแบบงานวิจัย ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 3) การจัดทำเล่มรายงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ควรเขียนให้เห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีข้อมูลอ้างอิงการดำเนินงานตามเอกสารหลักฐานที่มี มีความสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ โดยศึกษาแนวการเขียนจากตัวอย่างที่ให้ไว้ 4) ด้านนักเรียนให้คุณครุประจำชั้นหรือประจำวิชา ได้สอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ระหว่างการสอนทุกวัน ให้นักเรียนจำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ได้ โดยอาจนำมาท่องหน้าเสาธง คุณครูควรอธิบายความหมายของคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้นและยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังอยู่เสมอ ฝึกให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนักเรียนที่เตรียมนำเสนอโครงงานคุณธรรม ควรเริ่มดำเนินการซ้อมการนำเสนอและตอบคำถามทุกวัน 5) โรงเรียนควรเร่งดำเนินการจัดหาเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงานให้ครบตามเกณฑ์การตรวจสอบ ก่อนวันประเมิน โดยศึกษานิเทศก์จะมาติดตามอีกครั้งก่อนวันประเมิน และควรมีการซ้อมใหญ่ก่อนวันประเมิน เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการประเมินมากขึ้น

ผู้รับนิเทศ : ว่าที่ร้อยตรี จิรยุทธ์ บัวใหญ่ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนก่อ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านโนนก่อ

ผู้นิเทศ : นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์

วันที่ : 02/07/2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : รับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน Agenda Based การเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านAgenda Based การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนำ้ใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำโดย ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผอ. สพป.อบ. 3 นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ผู้รับนิเทศ : นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข || โรงเรียน : บ้านห้วยนำ้ใส

ผู้นิเทศ : นางขัตติยา จันสอน

วันที่ : 29 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ดำเนินการ นิเทศ ติดตามโรงเรียน ร่วมกับคณะ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธฤติ ประสานสอน) ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันหลายๆฝ่าย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้รับนิเทศ : นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข || โรงเรียน : บ้านห้วยนำ้ใส

ผู้นิเทศ : นางขัตติยา จันสอน

วันที่ : 25 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และการจัดการเรียนฟรี 15 ปี พบว่า โรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก พร้อมที่จะเปิดเรียนในรูปแบบ ON HAND และ ON SITE โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : นายบุญมี ทองล้ำ || โรงเรียน : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : วันที่ 23 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และการจัดการเรียนฟรี 15 ปี พบว่า โรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก พร้อมที่จะเปิดเรียนในรูปแบบ ON HAND และ ON SITE โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : นายบุญมี ทองล้ำ || โรงเรียน : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : วันที่ 23 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และการจัดการเรียนฟรี 15 ปี พบว่าโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก พร้อมที่จะเปิดเรียน ในรูปแบบ ON SITE 100 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และการจัดการเรียนฟรี ๑๕ ปี พบว่าโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก และพร้อมที่ จะเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : นายนุกูล ชราศรี || โรงเรียน : บ้านไทรงาม

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศการเตรียมความพร้อมการบริหารและจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งในวันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยอีกด้วย

ผู้รับนิเทศ : นางแก้วตา ทาสมบูรณ์ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

ผู้นิเทศ : นายพนม โภคทรัพย์

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และการจัดการเรียนฟรี ๑๕ ปี พบว่าโรงเรียนบ้านม่วงฮี มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก พร้อมที่จะเปิดเรียนในรูปแบบ ON SITE ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : นางสาวประภาพร สิงห์ละ || โรงเรียน : บ้านม่วงฮี

ผู้นิเทศ : นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

วันที่ : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : นิเทศการเตรียมความพร้อมการบริหารและจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างเรียบร้อย ส่งผลให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ฯ ให้พระภิกษุที่กำลังศึกษาได้มาปฏิบัติหน้าที่สอน ทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และยังมีการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

ผู้รับนิเทศ : นายไกรเพชร. แหวนสุข || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านจิกเทิง (วินัยสารประชานุกูล)

ผู้นิเทศ : นายพนม โภคทรัพย์

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR63

คุณครูรู้และเข้าใจกระบวนการในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถนำไปดำเนินการจัดทำ SAR เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

ผู้รับนิเทศ : นางสาววิลาสินี โกฏโสม || โรงเรียน : บ้านเม็ก

ผู้นิเทศ : นายเจษฎาพร ชนีวงศ์

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม OCOT

⭐️OCOT⭐️ติดตามการดำเนินการจุดเน้นที่ 2 OCOT on OPV ::: โรงเรียนบ้านงิ้ว????ขอบคุณและชื่นชมคุณครู รวมทั้งความเอาใจใส่ของ ผอ.รร. ในการขับเคลื่อน OCOT????ครูผู้สอนนำเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ DLTV และแลกรู้การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง⭐️⭐️⭐️

ผู้รับนิเทศ : นายอรุโณทัย ขาวเลิศ || โรงเรียน : บ้านงิ้ว

ผู้นิเทศ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การจัดการเรียนการสอน

คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปรายให้ฝึกทักษะการสื่อสาร การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง

ผู้รับนิเทศ : คณะคุณครูโรงเรียนบ้านหัวเห่ว || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านหัวเห่ว

ผู้นิเทศ : นางสาวจิราภรณ์ จันทา

วันที่ : 18 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการตรวจสอบคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ตามคู่มือที่ สทศ.สพฐ. จัดพิมพ์เผยแพร่ และสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินภายนอกของ สมศ. ระยะที่ 1 การประเมิน SAR

ผู้รับนิเทศ : ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา || โรงเรียน : กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13

ผู้นิเทศ : นายจักรเพชร สุริยะกมล

วันที่ : 16 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยรูปแบบไฮสโคป

ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮสโคปเพื่อให้นักเรียนได้ลำดับความคิด การแสดงออก ครูมีแผนจัดการเรียนการสอนที่สามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง

ผู้รับนิเทศ : นางอรุณวรรัตน์ เหมือดนอก || โรงเรียน : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การเขียนรายงานการประมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสถสานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ทั้ง 8 โรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิเคราะห์ SAR ของสำนักงานเขตพื้นที่ และตอบประเด็นการประเมินของ สมศ.

ผู้รับนิเทศ : ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

ผู้นิเทศ : นายสุริยนต์ ไชยมาตร์

วันที่ : 16 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การประชุมการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563

ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำ SAR ทุกคนปฏิบัติได้ถูกต้อง

ผู้รับนิเทศ : กลุ่มโรงเรียนในสถานศึกษาที่ 7 คำไหล ดอนใหญ่ || โรงเรียน : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : นายสุวิทย์ ชนะภัย

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม OCOT

การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม OCOT ติดตามการดำเนินการจุดเน้นที่ 2 OCOT on KUS ::: โรงเรียนบ้านจันทัย ????ขอบคุณและชื่นชมคุณครู รวมทั้งความเอาใจใส่ของ ผอ.รร. ในการขับเคลื่อน OCOT????ครูนำเสนอการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ OP โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเองพร้อมสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้⭐️⭐️⭐️

ผู้รับนิเทศ : นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ || โรงเรียน : บ้านจันทัย

ผู้นิเทศ : นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (Self-Assessment Report : SAR)

โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และนำไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้มีความสอดคล้องมากขึ้น

ผู้รับนิเทศ : ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอตาลสุม จำนวน 22 คน || โรงเรียน : กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11-12

ผู้นิเทศ : นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า

วันที่ : 10-11 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้

นักเรียนกล้าแสดงออก และอ่านออกเขียนได้ทุกคน

ผู้รับนิเทศ : ชั้นประถมศึกษาปีท่1 || โรงเรียน : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : นายสุวิทย์ ชนะภัย

วันที่ : 15มิถุนายน2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้

นักเรียนกล้าแสดงออก และอ่านออกเขียนได้ทุกคน

ผู้รับนิเทศ : ชั้นประถมศึกษาปีท่1 || โรงเรียน : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : นายสุวิทย์ ชนะภัย

วันที่ : 15มิถุนายน2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site แต่ชั้น ป.๑ ให้สลับวันมาเรียน เนื่องจากมีจำนวน นร. มากกว่า 20 คน โดย รร.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 อย่างเคร่งครัด สภาพบริบททั่วไป สะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี ไม่พบปัญหาอื่นใด

ผู้รับนิเทศ : นายประภาส ลาสุดตา || โรงเรียน : บ้านโนนกาหลง

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 11 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site และมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รร.มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน แต่ยังมีปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้น รร.แก้ปัญหาโดยจัดตารางสอนให้ ท่าน ผอ. มาช่วยสอน

ผู้รับนิเทศ : นายยรรยง สินธุ์งาม || โรงเรียน : บ้านดอนโด่ โคกเลียบ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 11 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 อย่างเคร่งครัด บริบททั่วไปของ รร.สะอาด ร่มรื่นืสวยงาม ปัญหาที่พบคือ รร.ขาดผู้บริหาร และครูไม่ครบชั้น

ผู้รับนิเทศ : นายอรรถยา พิบูลรตนธาดา || โรงเรียน : บ้านอ่างหินน้อย

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 11 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site โดยมีมาตรการการป้องกันโรค covid 19 อย่างเคร่งครัด บริบททั่วไปสะอาด เรียบร้อย แต่ยังมัปัญหาครูไม่ครบชั้น รร.จึงจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้น

ผู้รับนิเทศ : นางสาวจุไรลักษณ์ ทองไสล || โรงเรียน : บ้านหนองคูณ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 2 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site โดยจัดให้มีมาตรการในการป้องกันโรค covid 19 อย่างเคร่งครัด บริบททั่วไปสะอาด สวยงาม อาคารบางส่วนอยู่ในระหว่างปรับปรุง ซึ่งได้เสนอแนะให้ระวังเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนด้วย

ผู้รับนิเทศ : || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 2 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site โดยมีมาตรการการป้องกันโรค covid 19 ที่เคร่งครัด สภาพบริบทโดยทั่วไปสะอาด เรียบร้อย มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

ผู้รับนิเทศ : นางอัญจนา ศรีใส || โรงเรียน : บ้านแขมใต้

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 2 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

รร.จัดการเรียนการสอนแบบ On site รร.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่เคร่งครัด สภาพบริบทโดยทั่วไป สะอาด ร่มรื่น ปัญหาที่พบ คือ ห้องเรียนไม่พอ ครูไม่ครบชั้น

ผู้รับนิเทศ : นางสาวนัฐฐานันท์ อารีพงษ์ || โรงเรียน : โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่เคร่งครัด บริบททั่วไปเรียบร้อย มีบางส่วนที่กำลังปรับปรุง ซ่อมแซม

ผู้รับนิเทศ : นายประยงค์ ชุมภูแสน || โรงเรียน : บ้านดอนก่อ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม

การนิเทศ : ประเมินความพร้อมการบริหารและจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่เคร่งครัด บริบททั่วไปเรียบร้อย มีบางส่วนที่กำลังปรับปรุง ซ่อมแซม

ผู้รับนิเทศ : นายประยงค์ ชุมภูแสน || โรงเรียน : บ้านดอนก่อ

ผู้นิเทศ : นางศิริพร โภคทรัพย์

วันที่ : 1 มิถุนายน 2564


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านหนองผักแพว

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ได้จัดซื้อหนังสือเรียนครบแล้ว ศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อหกสิบพรรษาที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย DLTV และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในเริ่มตั้งแต่การประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับนิเทศ : บ้านนาโป่งโพน

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : บ้านป่ากุงใหญ่

ผู้นิเทศ : 3340700625501

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 8


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

-

ผู้รับนิเทศ : บ้านเดื่อสะพานโดม

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : บ้านไร่ใต้

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านห้วยน้ำใส

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านคำก้อม

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านปากบุ่ง

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTV/DLIT และเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านดอนชี

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ผู้รับนิเทศ : บ้านสร้างแก้ว

ผู้นิเทศ : 3341800181622

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 6


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้รับหนังสือแบบเรียนของกระทรวงล่าช้า

ผู้รับนิเทศ : บ้านจันทัย

ผู้นิเทศ : 2341100017082

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 9


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ไม่มี

ผู้รับนิเทศ : บ้านหนองเชือก

ผู้นิเทศ : 3409900640013

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 7


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านโนนจิก

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

-

ผู้รับนิเทศ : บ้านห้วยยาง

ผู้นิเทศ : 3340400219176

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 14


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

-ควรจัดสรรทีวีให้ครบทุกห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้รับนิเทศ : บ้านหนองผือ

ผู้นิเทศ : 3340400219176

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 14


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

ให้ดำเนินการในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย และปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน

ผู้รับนิเทศ : บ้านนาโพธิ์ใต้

ผู้นิเทศ : 3340400219176

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 14


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนได้ดำเนินการทุกประเด็น แต่ยังกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ แนะนำให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์

ผู้รับนิเทศ : บ้านบะไห

ผู้นิเทศ : 3340400219176

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 14


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์ DLTVและเทคโนโลยี และการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ จากการสังเกต สอบถามและดูเอกสารร่องรอย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด COVID 19 การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID 19 อย่างเคร่งครัด

ผู้รับนิเทศ : บ้านฝางคำสามัคคี

ผู้นิเทศ : 3331300058007

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 16


Second sample image
กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/64

การนิเทศ : การเปิดภาคเรียน 1/64

โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีความพร้อมในทุกๆด้าน

ผู้รับนิเทศ : บ้านทุ่งนาเมือง

ผู้นิเทศ : 3340400219176

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ : 14